O nás

Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p.,  je neziskovou organizáciou vykonávajúcou verejno-prospešné práce, ktorú v roku 2012 založilo Mesto Banská Bystrica. Do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby bola organizácia zapísaná rozhodnutím Obvodného úradu v Banskej Bystrici dňa 19.06.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.06.2012. Týmto dňom bol PMP registrovaný ako nezisková organizácia a začal svoju činnosť. Od svojho vzniku sa snaží na území Mesta Banská Bystrica aplikovať systémový nástroj na riešenie dlhodobej nezamestnanosti tzv. „medzitrh práce“.

01.01.2020 sa podnik oficiálne stal jedným zo subjektov sociálnej ekonomiky a získal štatút integračného sociálneho podniku. Podnik v rámci svojho cieľa, ktorým je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu na území Mesta Banská Bystrica, realizuje aktivity zamerané na podporované zamestnávanie najmä znevýhodnených a zraniteľných osôb s aktivitami zameranými na osobnostný rozvoj.  Ako integračný sociálny podnik  poskytuje pre znevýhodnené a zraniteľné osoby najmä tieto služby:

•          poskytuje spoločensky prospešné služby vo verejnom záujme a vytvára vhodné pracovné podmienky pre znevýhodnené a zraniteľné osoby a umožňuje im získavať pracovné zručnosti a reálne pracovné skúsenosti v zriadenom Centre praktického výcviku, zvyšuje ich príjmy, čím skvalitňuje životnú úroveň a zlepšuje platobnú schopnosť a súčasne napomáha k ich umiestneniu na otvorený trh práce,

•    organizuje vzdelávacie aktivity na získavanie teoretických vedomostí a praktických zručností, využívanie technológií a techniky pre UoZ a zamestnancov PMP v oblasti práce, ktorú vykonávajú. Organizuje aktivity na zvýšenie základného právneho vedomia o právach a povinnostiach zamestnancov a finančnej gramotnosti, poskytuje individuálne, ale aj skupinové sociálne a kariérové poradenstvo a realizuje tréningy s cieľom dosiahnuť rozvoj osobnosti a aktivizáciu s cieľom získavať a rozvíjať základné sociálne a kľúčové zručnosti a zvýšiť motiváciu k proaktívnemu prístupu pri hľadaní zamestnania.

Samotný proces prípravy nezamestnaných a znevýhodnených na trh práce sa zameriava nielen na získavanie a zlepšovanie ich pracovných návykov a zručností, ale aj na zvýšenie ich sociálnej gramotnosti, zvýšenie ich občianskeho uvedomenia a sebauvedomenia sa, teda aj zvýšenie ich osobnostnej úrovne.

Pracovná činnosť zamestnancov podniku sa v súčasnosti sústreďuje na oblasť údržby verejnej zelene (kosenie a hrabanie verejných priestranstiev), drobnú stavebnú činnosť (kladenie a výmena dlažobných kociek), obnovu povrchovej úpravy zábradlí v majetku a správe Mesta Banská Bystrica (odstraňovanie hrdze a natieranie zábradlí) a letná a zimná údržba (ručné zametanie a ručné a strojové odpratávanie snehu).