O nás

Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o. je neziskovou organizáciou vykonávajúcou verejno-prospešné práce, ktorú založilo Mesto Banská Bystrica a dňa 29. mája 2012 ju schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici.

Do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby bola organizácia zapísaná rozhodnutím Obvodného úradu v Banskej Bystrici dňa 19.06.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.06.2012. Týmto dňom bol PMP – ŠPV registrovaný ako nezisková organizácia a začal svoju činnosť.

Činnosť PMP  – ŠPV je zameraná na dočasne podporované zamestnávanie najmä znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, poberateľov dávky v hmotnej núdzi a prijímateľov sociálnych služieb.

Počas zamestnania uvedených skupín boli identifikované viaceré problémy, ktoré ovplyvňovali zamestnateľnosť. Boli to okrem iných napr. zdravotné problémy psychického charakteru, spôsobené práve dlhodobou nezamestnanosťou. Sprievodným javom každodenného života zamestnancov je chudoba, dlhové zaťaženie spojené s dvoj, až trojnásobnými exekúciami a neutešené sociálne podmienky.

Pracovná činnosť zamestnancov PMP – ŠPV sa v súčasnosti sústreďuje na obnovu povrchovej úpravy zábradlí v majetku a správe Mesta a ďalšie aktivity súvisiace s tvorbou, ochranou, zveľaďovaním a udržiavaním životného prostredia v rôznych lokalitách mesta. Zamestnanci vykonávajú nasledovné druhy prác: odstraňovanie hrdze zo zábradlí (oškrabávanie a brúsenie starých náterov) a ich natieranie v rôznych lokalitách mesta, odstraňovanie inváznych rastlín na verejných priestranstvách a v okolí PMP – ŠPV, čistenie mestského podchodu, výsadba okrasných drevín a kvetov v sídle organizácie.