Skip to content Skip to footer

Projekty

Aplikácia sociálnych inovácií a rozvoj sociálneho podniku

04.07.2022

Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p. v rámci projektu financovaného z programu ACF – Slovakia, vytvára príležitosť pre zraniteľné osoby v oblasti vzdelávania a zamestnania.

Od novembra 2021 bolo do procesu pracovného začleňovania zaradených desať zraniteľných osôb. Cieľom je poskytnúť im príležitosť na obnovu, osvojenie, udržanie, ale i rozvoj pracovných návykov a zručností a mentálnych schopností v centre praktického výcviku pod odborným vedením a dohľadom majstra. Účastníci projektu úspešne absolvovali vzdelávacie kurzy zamerané na obsluhu ručných motorových píl, krovinorezov a vyžínačov či tréningy určené na komunikáciu a motiváciu nevyhnutnú pri uplatnení sa na trhu práce.

Súčasne sa naučili, ako si majú hľadať prácu. Zároveň absolvovali workshopy s cieľom identifikovať bariéry, pre ktoré sa nemôžu uplatniť na trhu práce. Počas celého obdobia realizácie projektu je účastníkom poskytované sociálne poradenstvo. Cieľom je individuálne riešiť ich aktuálne problémy a poskytovať kariérne poradenstvo so zámerom poznať seba samého a jeho okolie, pozíciu v spoločnosti a najmä podporovať jeho ďalší pozitívny vývin pri voľbe svojho povolania.

Realizáciou projektu sa dosiahne naplnenie celkového cieľa programu ACF – Slovakia, ktorý spočíva v posilnení občianskej spoločnosti, aktívnom občianstve a v postavení zraniteľných skupín.

Prehrať video
Prehrať video
Podpora osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením prostredníctvom individualizovaného odborného poradenstva

01.06.2022

Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p.  projekt realizuje od júna 2022 vďaka získanej podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Jeho hlavným cieľom  je prispieť k zvýšeniu zamestnateľnosti a zamestnanosti osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením prostredníctvom individualizovaného odborného poradenstva realizovaného priamo v teréne. Jeho prioritou bude eliminovať negatívne sociálne dôsledky spôsobené pandémiou  COVID-19 a zároveň podporovať zvyšovanie odolnosti najviac dotknutých oblastí (vybraných rómskych osád) na zvládnutie podobných situácií v budúcnosti.


Cieľovú skupinu tvorí 45 neaktívnych osôb vo veku do 30 rokov, ktorí pochádzajú z okresov Banská Bystrica a Brezno (vybrané obce zaradené do Atlasu rómskych komunít). Podmienka z hľadiska dosiahnutého vzdelania: ukončené alebo neukončené základné vzdelanie a stredné odborné vzdelanie (bez maturity) .

V rámci projektu je plánovaná realizácia hlavnej aktivity „Poskytnutie podpory a odborného poradenstva za účelom vstupu neaktívnych osôb na trh práce“, ktorá je rozdelená do nasledovných podaktivít:
Podaktivita č. 1.1. Výber, vstup a identifikácia osôb cieľovej skupiny
Podaktivita č. 1.2. Realizácia individualizovaného odborného poradenstva


Prioritou predkladaného projektu je využívať všetky dostupné progresívne a fungujúce prvky podpory účasti mladých ľudí na trh práce, a tak realizovať opatrenia na podporu účasti mladých ľudí na trh práce, prepojené na podporu vytvárania pracovných miest v okresoch Banská Bystrica a Brezno a na stimulovanie prijímania mladých ľudí do zamestnania a nadviazať aj na doterajšie aktívne opatrenia na trhu práce.

Aplikácia sociálnych inovácií a rozvoj sociálneho podniku

20.11.2021

Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p. uvedený projekt realizuje od novembra 2021 vďaka získanej podpore z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Jeho zámerom je zamedziť proces vylučovania jednotlivcov na okraj spoločnosti, prispievať k rozvoju pozitívneho sociálneho vnímania zraniteľných osôb prostredníctvom integračného sociálneho podniku, zlepšiť sociálnu integráciu Rómov v meste,vytvárať príležitosti v oblasti vzdelávania a zamestnania, poskytovať sociálne a kariérové poradenstvo. Poskytovaním služieb marginalizovaným rómskym komunitám sa očakáva dosiahnutie zvýšenia miery ich akceptácie na miestnej úrovni, minimalizovanie a preklenutie rozdielov medzi Rómami a Nerómami.

Projekt je určený zraniteľným osobám, ktorí majú viacnásobné znevýhodnenie, a preto sa zaraďujú medzi najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením a chudobou. Z hľadiska bližšej špecifikácie cieľovej skupiny sa do projektu môžu zapojiť osoby, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivých životných situáciách napr. boli prepustení z výkonu trestu a nemajú sa kam vrátiť, nemajú svoje vlastné bývanie, alebo ide o marginalizované rómske osoby, ktoré žijú v nelegálnych stavbách. Ich ďalšie znevýhodnenie môže spočívať aj v tom, že sú nezamestnaní, nemajú žiadne pracovné skúsenosti, majú zdravotné obmedzenia alebo ich vzdelanie je len základné.

V rámci podaktivity č. 1.1. sa v mesiaci december 2021 uskutočnia nasledovné vzdelávacie aktivity (kurzy):

 • Kurz obsluhy ručných motorových píl – skracovanie a
 • Kurz obsluhy krovinorezov a vyžínačov
Centrum praktického výcviku – stály kontaktný bod pre zraniteľné osoby

01.11.2019

Prioritou Podniku medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o. je poskytovanie spoločensky prospešných služieb vo verejnom záujme s cieľom vytvárať vhodné podmienky pre znevýhodnené osoby a umožniť im získavať pracovné zručnosti a reálne pracovné skúsenosti prepojené s aktivitami zameranými na osobnostný rozvoj v dočasnom zamestnaní.

Nezisková organizácia zriadená Mestom Banská Bystrica získala na zriadenie Centra praktického výcviku, ako stáleho kontaktného bodu, v ktorom zraniteľné osoby bez akýchkoľvek pracovných návykov a zručností nájdu miesto, kde budú mať vytvorené vhodné podmienky na vykonávanie zapracovania priamo v praxi s cieľom získavať a prehlbovať praktické skúsenosti nevyhnutné pre potreby trhu práce, finančné prostriedky z dvoch zdrojov. Prvým  je program ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“. Druhým zdrojom je dotácia z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rámci dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2019.

Spoločným cieľom je prispieť k zvýšeniu zamestnateľnosti a zamestnanosti rómskej komunity žijúcej v meste Banská Bystrica prostredníctvom ich podpory motivácie a aktivácie hľadať si zamestnanie, ako aj prostredníctvom vytvorenia podmienok získať alebo obnoviť pracovné návyky a zručnosti priamo v praxi. Zapracovanie zraniteľných osôb je vykonávané pod odborným dohľadom mentora,  a to v oblasti spoločensky prospešných služieb pre obyvateľov mesta Banská Bystrica, predovšetkým zamerané na letnú a zimnú údržbu, tzn. ľudia zapojení do projektu získavajú pracovné skúsenosti v oblasti údržby verejnej zelene a údržby miestnych komunikácii.

V rámci aktivít sa poskytuje zraniteľným osobám individuálne kariérové poradenstvo zamerané na prehĺbenie a rozšírenie ich kompetencií pri hľadaní zamestnania a podporu a zvyšovanie motivácie pracovať a ďalej sa vzdelávať. V rámci poradenského procesu sú poradenské rozhovory zamerané na rozvíjanie zručností pri riadení vlastnej kariéry – písanie životopisov, vytvorenie stratégie hľadania si práce, vyhľadávanie práce cez internet a reagovanie na pracovné ponuky. S klientmi je realizovaná príprava na pracovný pohovor a tvorba plánu ďalej sa vzdelávať.

Zároveň sa pre klientov realizujú zážitkové workshopy. Ich cieľom je zmapovanie osobnostných kvalít zraniteľných osôb, potrieb, záujmov a hodnôt, profesijných cieľov na trhu práce a v neposlednom rade zmapovanie zamestnávateľov pôsobiacich v Banskej Bystrici s cieľom vymeniť si skúsenosti s konkrétnymi zamestnávateľmi a vytvorenými pracovnými podmienkami.

Celková realizácia aktivít prebieha bezproblémovo so zámerom dosiahnúť naplnenie celkového cieľa oboch programov, posilnenie občianskej spoločnosti, aktívneho občianstva a postavenia zraniteľných skupín a podporu  sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Centrum praktického výcviku

06.05.2019

Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o. funguje od roku 2012 s cieľom poskytovať spoločensky prospešné služby vo verejnom záujme najmä na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, a to prostredníctvom dočasne podporovaného zamestnávania najmä znevýhodnených obyvateľov žijúcich v meste Banská Bystrica.

Jeho prioritou je vytvárať vhodné podmienky pre zraniteľné skupiny osôb a umožniť im získať pracovné zručnosti a reálnu pracovnú skúsenosť spojenú s osobnostným rozvojom v dočasnom zamestnaní. V súlade s týmto poslaním a v rámci jeho udržateľnosti, podnik aj naďalej pokračuje v uvedenej činnosti, a to aj prostredníctvom realizácie rôznych projektov. Jedným z nich je projekt s názvom „Príležitosť získať prácu“, ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Hlavným cieľom spomínaného projektu je prispieť k zvýšeniu zamestnateľnosti a zamestnanosti rómskej komunity žijúcej v meste Banská Bystrica prostredníctvom ich podpory motivácie a aktivácie hľadať si zamestnanie, ako aj prostredníctvom vytvorenia podmienok získať alebo obnoviť pracovné návyky a zručnosti priamo v praxi. Realizáciou navrhovaných aktivít projektu sa dosiahne naplnenie celkového cieľa programu ACF – Slovakia, ktorým je posilnenie občianskej spoločnosti, aktívneho občianstva a postavenia zraniteľných skupín. Projekt pozostáva z piatich aktivít, ktoré bude podnik realizovať od mája 2019 do apríla 2020.

Jedným z najdôležitejších výsledkov projektu bude zriadené Centrum praktického výcviku, ako stáleho kontaktného bodu, v ktorom zraniteľné osoby bez akýchkoľvek pracovných návykov a zručností nájdu miesto, kde budú mať vytvorené vhodné podmienky na vykonávanie zapracovania priamo v praxi s cieľom získavať a prehlbovať praktické skúsenosti nevyhnutné pre potreby trhu práce. Zapracovanie zraniteľných osôb bude vykonávané pod odborným dohľadom mentora,  a to v oblasti spoločensky prospešných služieb pre obyvateľov mesta Banská Bystrica, predovšetkým zamerané na letnú a zimnú údržbu, tzn. ľudia zapojení do projektu získajú pracovnú skúsenosť v oblasti údržby verejnej zelene a údržby miestnych komunikácii.

Realizáciou sociálneho a kariérového poradenstva a tréningov sa dosiahne odstránenie resp. zmiernenie negatívnych návykov a spôsobov správania zraniteľných osôb a ich začlenenie sa do spoločnosti, rodiny, pracovného kolektívu a komunity, podpora rozvoja ich osobnosti a aktivizácia s cieľom získať a rozvíjať základné sociálne a kľúčové zručnosti a zvýšenie motivácie k ich proaktívnemu prístupu a v neposlednom rade si budú hľadať zamestnanie, v ktorom by naplno uplatnili svoje silné stránky, záujmy, potreby a zručnosti.

Vedenie podniku je presvedčené o tom, že zárukou dlhodobej udržateľnosti podniku, je dostatočná miestna inštitucionálna a manažérska kapacita a aktívne a fungujúce partnerstvo. A preto sa podnik bude i naďalej snažiť využívať všetky dostupné progresívne a fungujúce prvky podpory účasti ľudí na trhu práce a o profesionálne a kvalitné poskytovanie poradenských služieb. Bližšie informácie o činnosti podniku nájdete na  www.pmpbb.eu alebo sociálnych sieťach.

Podpora mladých uchádzačov o zamestnanie

15.07.2018
Článok uverejnený v Radničných novinách mesta Banská Bystrica č. 7, str. 2
Inovatívny projekt zamestnávania mladých ľudí

Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o. realizuje svoje aktivity od roku 2012, kedy bol zriadený Mestom Banská Bystrica ako jeho nezisková organizácia. Činnosť organizácie je zameraná na pomoc pri zamestnávaní znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, poberateľov dávky v hmotnej núdzi, ako aj prijímateľov sociálnych služieb formou dočasne podporovaného zamestnávania.

Od apríla tohto roku podnik realizuje projekt pod názvom „Podpora mladých uchádzačov o zamestnanie“. Jeho cieľom je prostredníctvom programu „Šanca 29 pre mladých ľudí“ pomôcť 15 mladým ľuďom vo veku do 29 rokov uplatniť sa na pracovnom trhu. S 15 mladými ľuďmi spolupracujú traja odborní poradcovia, ktorí sa komplexne snažia o riešenie neľahkej situácie účastníkov projektu. Individuálna a skupinová práca s klientmi, ako aj vzdelávacie aktivity sú zamerané prioritne na kariérové poradenstvo, získanie sociálnych zručností a riešenie problémov v sociálnej oblasti. Súčasťou je sprevádzanie klientov na miestne úrady, školy, pracovné pohovory, ako aj tútoring a mentoring klientov. Veríme, že implementovaním tejto inovatívnej formy spolupráce sa nám do konca projektu (09/2018) podarí pomôcť všetkým našim klientom.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

https://www.ia.gov.sk https://www.employment.gov.sk https://ludskezdroje.gov.sk

06.07.2018

Informatívna správa: Inovatívny projekt zamestnávania mladých ľudí

Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o. realizuje svoje aktivity od roku 2012, kedy bol zriadený Mestom Banská Bystrica ako jeho nezisková organizácia. Činnosť organizácie je zameraná na pomoc pri zamestnávaní najmä znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, poberateľov dávky v hmotnej núdzi ako aj prijímateľov sociálnych služieb formou dočasne podporovaného zamestnávania.

Od apríla tohto roku sa v rámci Podniku medzitrhu práce – ŠPV, n.o. realizuje projekt pod názvom „Podpora mladých uchádzačov o zamestnanie“, ktorého cieľom je prostredníctvom programu „Šanca 29 pre mladých ľudí“  pomôcť 15 mladým ľuďom vo veku od 18 do 29 rokov uplatniť sa na pracovnom trhu. S 15 mladými ľuďmi v rámci projektu spolupracujú traja odborní poradcovia, ktorí sa komplexne snažia o riešenie neľahkej situácie účastníkov projektu. Individuálna ako aj skupinová práca s klientmi je zameraná prioritne na kariérne poradenstvo, získanie sociálnych zručností a v neposlednom rade sa zameriavame na riešenie problémov v sociálnej oblasti. Vzdelávacie aktivity, ktoré účastníci absolvujú počas trvania projektu zastrešuje 7 lektorov, ktorí našich mladých vzdelávajú v oblastiach: Zdravotná starostlivosť, Komunikačný tréning, Občianske povedomie, Zodpovedné rodičovstvo, Finančná gramotnosť, Osobný bankrot, Životný priestor a životné prostredie. Taktiež absolvujú zážitkové workshopy kariérového poradenstva zamerané na sebapoznávanie, voľbu povolania, kariérové plánovanie a praktické tipy ako si napísať dobrý životopis a motivačný list. Okrem individuálnych a skupinových stretnutí s klientmi realizujeme sprevádzanie klientov na miestne úrady, školy, v prípade potreby na pracovné pohovory, ako aj tútoring a mentoring klientov.

V súčasnosti sa realizácia projektu nachádza v polovici. Celé trvanie projektu je 6 mesiacov. Za uplynulé tri mesiace sa nám podarilo z celkového počtu 18 klientov:

 • 3 klientov zamestnať,
 • jeden klient nastupuje do zamestnania od augusta 2018,
 • jeden klient je v procese zapracovania,
 • dvaja klienti si podali žiadosť o ukončenie základného vzdelania na ZŠ Tr. SNP 20 BB,
 • jedna klientka nastupuje od septembra na Spojenú školu internátnu v Levoči odbor Administratívno – technický pracovník, škola je zameraná na žiakov so zrakovým postihnutím,
 • jedna klientka sa zapojí do kurzu v rámci REPASu cez UPSVR BB zameraného na viazanie a aranžovanie kvetov.

Pri hľadaní možností zamestnania klientov zapojených do projektu vychádzame z ich osobnostných predpokladov, nadobudnutých zručností a vedomostí ako aj ich voľnočasových záujmov, ktoré nám mnohokrát napovedia, v čom vynikajú. Veríme, že implementovaním tejto inovatívnej formy spolupráce s klientmi a komplexným prístupom k riešeniu ich momentálnej situácie sa nám do konca projektu (09/2018) podarí pomôcť aj ďalším klientom.

23.04.2018

Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o. začal od apríla tohto roka s realizáciou dopytovo – orientovaného projektu „Podpora mladých uchádzačov o zamestnanie“, ktorý je finančne podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Cieľom projektu je prostredníctvom programu „Šanca 29 pre mladých ľudí“ podporiť zamestnateľnosť a zvýšiť účasť vybraných 15 mladých ľudí na trhu práce, a tým dosiahnuť zníženie miery nezamestnanosti mladých ľudí vo veku do 29 rokov. Program predstavuje inovatívnu formu podpory mladých ľudí s cieľom ich vzdelávať, hľadať im zamestnanie a poskytnúť im zapracovanie a individuálne kariérne poradenstvo. Viac informácii nájdete PMP_letak

23.04.2018 sa v sídle Podniku medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o. uskutočnilo úvodné stretnutie s mladými uchádzačmi o zamestnanie, ktorí sa zapoja do implementácie projektu „Podpora mladých uchádzačov o zamestnanie“. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť neeťakov so zameraním projektu, aktivitami a harmonogramom realizácie projektu  a  zároveň ich informovať o tom, že projekt je finančne podporený zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje .

INFORMÁCIA O PROJEKTE „LEADRI“

Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n. o. získal finančné prostriedky na realizáciu projektu Rozvoj ľudských zdrojov – aktivity uľahčujúce integrovanie mladých Rómov“ v rámci vyhlásenej výzvy číslo VII/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií  rómskej komunity. Hlavným cieľom projektu je posilnenie postavenia mladých Rómov žijúcich v meste Banská Bystrica.

 Špecifické ciele projektu:

 1. Posilnenie komunikačných kompetencií mladých Rómov prostredníctvom vzdelávacích aktivít
 2. Zvýšenie povedomia mladých Rómov o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce prostredníctvom informačných aktivít
 3. Zlepšenie integrácie mladých Rómov z ekonomického, sociálneho a kultúrneho hľadiska.

Cieľová skupina: Mladí Rómovia, uchádzači o zamestnanie do 29 rokov, evidovaní na Úrade práce minimálne 3 mesiace (a viac)

Hlavné aktivity: Osobnostný rozvoj sa bude realizovať formou vzdelávacích a informačných aktivít zameraných na:
Rómske reálie (8 hodín)
Motivačný tréning(24 hodín)
Komunikačný tréning (28 hodín)
Vstup na trh práce (8 hodín)
Financie a domáci rozpočet (16 hodín)

Časový harmonogram: 
zahájenie projektu – január 2018
ukončenie projektu – marec 2018

Výstupy projektu: 

 • motivácia k sebarozvoju a odstraňovanie bariér, ktoré bránia vstupu a zotrvaniu na trhu práce,
 • rozvoj integračných zručností, potrebných pri hľadaní práce, orientácii na trhu práce; získaní a udržaní zamestnania,
 • prehlbovanie sociálnych zručností a prípravu na sociálne začlenenie.

Projekty zrealizované v roku 2017

Obnova náterov zábradlí

Jednou z našich hlavných činností je obnova náterov na zábradliach v Banskej Bystrici. V roku 2017 sa nám podarilo natrieť 1278 m zábradlí.

Sumár lokalít natierania v roku 2017:

ulica 29. augusta (pri Kauflande): 84 m, Karpatská: 107,5 m, Javornícka (pri CBA): 76 m, Švermova:  34 m, Nám. Ľ.Štúra: 76 m, Radvanská: 73 m, Cesta na štadión: 28 m, Štiavničky (pri plážovom kúpalisku): 28 m,  Kapitulská (pri ZUŠ J. Cikkera): 132 m, Mlynská: 185,5 m, ul. Priehrada: 26 m, Švermova (pri ZÁaRES-e): 38 m, Ďumbierska: 22 m, Skuteckého (pri ZŠ SSV): 12 m, Cesta k nemocnici: 36 m, Sásovská cesta: 48 m, Mládežnícka: 53 m, ul. Družby: 54 m, Sitnianska: 78 m, Gaštanová: 28 m. Spolu: 1278 m.

O projekte napísali:

BYSTRICOVINY: Mosty a zábradlia v meste budú natierať nezamestnaní

Záhradka Kamarátka

Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, ako nezisková organizácia získala finančné prostriedky (1295,59 €) na realizáciu projektu „Práca s pridanou hodnotou od nezamestnaných“, a to v rámci výzvy grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, ktorú vyhlásila Nadácia Tesco. Cieľom nášho projektu je obnova oddychovej zóny, ktorá bola v minulosti koncovou zástavkou náučného chodníka v areáli Základnej školy Magurská. V rámci nej bola vybudovaná „Záhradka Kamarátka“, ako priestor na výchovu detí a občanov mestskej časti k starostlivosti o liečivé a okrasné rastliny, rastúce pozdĺž náučného chodníka smerom do Nízkych Tatier.

S realizáciou projektu nám aktívne pomáhala súkromná základná škola DVE RUKY, dobrovoľníci a poberatelia dávky v hmotnej núdzi spolupracujúci s našim podnikom. Ide predovšetkým o obyvateľov Banskej Bystrice, ktorí sú evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorých môžeme naučiť základným pracovným návykom a zručnostiam a zároveň im poskytujeme cielenú sociálnu pomoc v ich  náročných životných situáciách.

Projekt bol dokončený v priebehu septembra 2017. Najťažšou prácou bolo prekosenie a vyhrabanie priestoru, odstránenie náletových drevín, klčovanie a kultivácia vysokej zelene. V spolupráci s mestským zastupiteľstvom a organizáciou ZAaRES sa nám podarilo odstrániť nelegálnu skládku stavebného materiálu.

18. septembra 2017 sme za pomoci obyvateľov Banskej Bystrice začali s výsadbou rastlín a byliniek a o pár dní neskôr (25. septembra) prebehlo oficiálne otvorenie Záhradky Kamarátky za účasti primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska. Od tohto dňa je táto oddychová zóna sprístupnená verejnosti.

Projekt podporili:

Galéria