Projekty

Podpora mladých uchádzačov o zamestnanie

15.07.2018
Článok uverejnený v Radničných novinách mesta Banská Bystrica č. 7, str. 2
Inovatívny projekt zamestnávania mladých ľudí

Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o. realizuje svoje aktivity od roku 2012, kedy bol zriadený Mestom Banská Bystrica ako jeho nezisková organizácia. Činnosť organizácie je zameraná na pomoc pri zamestnávaní znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, poberateľov dávky v hmotnej núdzi, ako aj prijímateľov sociálnych služieb formou dočasne podporovaného zamestnávania.

Od apríla tohto roku podnik realizuje projekt pod názvom „Podpora mladých uchádzačov o zamestnanie“. Jeho cieľom je prostredníctvom programu „Šanca 29 pre mladých ľudí“ pomôcť 15 mladým ľuďom vo veku do 29 rokov uplatniť sa na pracovnom trhu. S 15 mladými ľuďmi spolupracujú traja odborní poradcovia, ktorí sa komplexne snažia o riešenie neľahkej situácie účastníkov projektu. Individuálna a skupinová práca s klientmi, ako aj vzdelávacie aktivity sú zamerané prioritne na kariérové poradenstvo, získanie sociálnych zručností a riešenie problémov v sociálnej oblasti. Súčasťou je sprevádzanie klientov na miestne úrady, školy, pracovné pohovory, ako aj tútoring a mentoring klientov. Veríme, že implementovaním tejto inovatívnej formy spolupráce sa nám do konca projektu (09/2018) podarí pomôcť všetkým našim klientom.

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

  https://www.ia.gov.sk https://www.employment.gov.sk https://ludskezdroje.gov.sk

  06.07.2018

  Informatívna správa: Inovatívny projekt zamestnávania mladých ľudí

  Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o. realizuje svoje aktivity od roku 2012, kedy bol zriadený Mestom Banská Bystrica ako jeho nezisková organizácia. Činnosť organizácie je zameraná na pomoc pri zamestnávaní najmä znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, poberateľov dávky v hmotnej núdzi ako aj prijímateľov sociálnych služieb formou dočasne podporovaného zamestnávania.

  Od apríla tohto roku sa v rámci Podniku medzitrhu práce – ŠPV, n.o. realizuje projekt pod názvom „Podpora mladých uchádzačov o zamestnanie“, ktorého cieľom je prostredníctvom programu „Šanca 29 pre mladých ľudí“  pomôcť 15 mladým ľuďom vo veku od 18 do 29 rokov uplatniť sa na pracovnom trhu. S 15 mladými ľuďmi v rámci projektu spolupracujú traja odborní poradcovia, ktorí sa komplexne snažia o riešenie neľahkej situácie účastníkov projektu. Individuálna ako aj skupinová práca s klientmi je zameraná prioritne na kariérne poradenstvo, získanie sociálnych zručností a v neposlednom rade sa zameriavame na riešenie problémov v sociálnej oblasti. Vzdelávacie aktivity, ktoré účastníci absolvujú počas trvania projektu zastrešuje 7 lektorov, ktorí našich mladých vzdelávajú v oblastiach: Zdravotná starostlivosť, Komunikačný tréning, Občianske povedomie, Zodpovedné rodičovstvo, Finančná gramotnosť, Osobný bankrot, Životný priestor a životné prostredie. Taktiež absolvujú zážitkové workshopy kariérového poradenstva zamerané na sebapoznávanie, voľbu povolania, kariérové plánovanie a praktické tipy ako si napísať dobrý životopis a motivačný list. Okrem individuálnych a skupinových stretnutí s klientmi realizujeme sprevádzanie klientov na miestne úrady, školy, v prípade potreby na pracovné pohovory, ako aj tútoring a mentoring klientov.

  V súčasnosti sa realizácia projektu nachádza v polovici. Celé trvanie projektu je 6 mesiacov. Za uplynulé tri mesiace sa nám podarilo z celkového počtu 18 klientov:

  • 3 klientov zamestnať,
  • jeden klient nastupuje do zamestnania od augusta 2018,
  • jeden klient je v procese zapracovania,
  • dvaja klienti si podali žiadosť o ukončenie základného vzdelania na ZŠ Tr. SNP 20 BB,
  • jedna klientka nastupuje od septembra na Spojenú školu internátnu v Levoči odbor Administratívno – technický pracovník, škola je zameraná na žiakov so zrakovým postihnutím,
  • jedna klientka sa zapojí do kurzu v rámci REPASu cez UPSVR BB zameraného na viazanie a aranžovanie kvetov.

  Pri hľadaní možností zamestnania klientov zapojených do projektu vychádzame z ich osobnostných predpokladov, nadobudnutých zručností a vedomostí ako aj ich voľnočasových záujmov, ktoré nám mnohokrát napovedia, v čom vynikajú. Veríme, že implementovaním tejto inovatívnej formy spolupráce s klientmi a komplexným prístupom k riešeniu ich momentálnej situácie sa nám do konca projektu (09/2018) podarí pomôcť aj ďalším klientom.

   

   

  23.04.2018

  Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o. začal od apríla tohto roka s realizáciou dopytovo – orientovaného projektu „Podpora mladých uchádzačov o zamestnanie“, ktorý je finančne podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

  Cieľom projektu je prostredníctvom programu „Šanca 29 pre mladých ľudí“ podporiť zamestnateľnosť a zvýšiť účasť vybraných 15 mladých ľudí na trhu práce, a tým dosiahnuť zníženie miery nezamestnanosti mladých ľudí vo veku do 29 rokov. Program predstavuje inovatívnu formu podpory mladých ľudí s cieľom ich vzdelávať, hľadať im zamestnanie a poskytnúť im zapracovanie a individuálne kariérne poradenstvo. Viac informácii nájdete PMP_letak

  23.04.2018 sa v sídle Podniku medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o. uskutočnilo úvodné stretnutie s mladými uchádzačmi o zamestnanie, ktorí sa zapoja do implementácie projektu „Podpora mladých uchádzačov o zamestnanie“. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť neeťakov so zameraním projektu, aktivitami a harmonogramom realizácie projektu  a  zároveň ich informovať o tom, že projekt je finančne podporený zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje .


   INFORMÁCIA O  PROJEKTE „LEADRI“

  Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n. o. získal finančné prostriedky na realizáciu projektu Rozvoj ľudských zdrojov – aktivity uľahčujúce integrovanie mladých Rómov“ v rámci vyhlásenej výzvy číslo VII/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií  rómskej komunity. Hlavným cieľom projektu je posilnenie postavenia mladých Rómov žijúcich v meste Banská Bystrica.

   Špecifické ciele projektu:

  1. Posilnenie komunikačných kompetencií mladých Rómov prostredníctvom vzdelávacích aktivít
  2. Zvýšenie povedomia mladých Rómov o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce prostredníctvom informačných aktivít
  3. Zlepšenie integrácie mladých Rómov z ekonomického, sociálneho a kultúrneho hľadiska.

  Cieľová skupina: Mladí Rómovia, uchádzači o zamestnanie do 29 rokov, evidovaní na Úrade práce minimálne 3 mesiace (a viac)

  Hlavné aktivity: Osobnostný rozvoj sa bude realizovať formou vzdelávacích a informačných aktivít zameraných na:
  Rómske reálie (8 hodín)
  Motivačný tréning(24 hodín)
  Komunikačný tréning (28 hodín)
  Vstup na trh práce (8 hodín)
  Financie a domáci rozpočet (16 hodín)

  Časový harmonogram: 
  zahájenie projektu – január 2018
  ukončenie projektu – marec 2018

  Výstupy projektu: 

  • motivácia k sebarozvoju a odstraňovanie bariér, ktoré bránia vstupu a zotrvaniu na trhu práce,
  • rozvoj integračných zručností, potrebných pri hľadaní práce, orientácii na trhu práce; získaní a udržaní zamestnania,
  • prehlbovanie sociálnych zručností a prípravu na sociálne začlenenie.

   


  Projekty zrealizované v roku 2017

  Obnova náterov zábradlí

  Jednou z našich hlavných činností je obnova náterov na zábradliach v Banskej Bystrici. V roku 2017 sa nám podarilo natrieť 1278 m zábradlí.

  Sumár lokalít natierania v roku 2017:

  ulica 29. augusta (pri Kauflande): 84 m, Karpatská: 107,5 m, Javornícka (pri CBA): 76 m, Švermova:  34 m, Nám. Ľ.Štúra: 76 m, Radvanská: 73 m, Cesta na štadión: 28 m, Štiavničky (pri plážovom kúpalisku): 28 m,  Kapitulská (pri ZUŠ J. Cikkera): 132 m, Mlynská: 185,5 m, ul. Priehrada: 26 m, Švermova (pri ZÁaRES-e): 38 m, Ďumbierska: 22 m, Skuteckého (pri ZŠ SSV): 12 m, Cesta k nemocnici: 36 m, Sásovská cesta: 48 m, Mládežnícka: 53 m, ul. Družby: 54 m, Sitnianska: 78 m, Gaštanová: 28 m. Spolu: 1278 m.

  O projekte napísali:

  BYSTRICOVINY: Mosty a zábradlia v meste budú natierať nezamestnaní

  Galéria


  Záhradka Kamarátka

  logo kamaratka zahradka

  Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, ako nezisková organizácia získala finančné prostriedky (1295,59 €) na realizáciu projektu „Práca s pridanou hodnotou od nezamestnaných“, a to v rámci výzvy grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, ktorú vyhlásila Nadácia Tesco. Cieľom nášho projektu je obnova oddychovej zóny, ktorá bola v minulosti koncovou zástavkou náučného chodníka v areáli Základnej školy Magurská. V rámci nej bola vybudovaná „Záhradka Kamarátka“, ako priestor na výchovu detí a občanov mestskej časti k starostlivosti o liečivé a okrasné rastliny, rastúce pozdĺž náučného chodníka smerom do Nízkych Tatier.

  S realizáciou projektu nám aktívne pomáhala súkromná základná škola DVE RUKY, dobrovoľníci a poberatelia dávky v hmotnej núdzi spolupracujúci s našim podnikom. Ide predovšetkým o obyvateľov Banskej Bystrice, ktorí sú evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorých môžeme naučiť základným pracovným návykom a zručnostiam a zároveň im poskytujeme cielenú sociálnu pomoc v ich  náročných životných situáciách.

  Projekt bol dokončený v priebehu septembra 2017. Najťažšou prácou bolo prekosenie a vyhrabanie priestoru, odstránenie náletových drevín, klčovanie a kultivácia vysokej zelene. V spolupráci s mestským zastupiteľstvom a organizáciou ZAaRES sa nám podarilo odstrániť nelegálnu skládku stavebného materiálu.

  18. septembra 2017 sme za pomoci obyvateľov Banskej Bystrice začali s výsadbou rastlín a byliniek a o pár dní neskôr (25. septembra) prebehlo oficiálne otvorenie Záhradky Kamarátky za účasti primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska. Od tohto dňa je táto oddychová zóna sprístupnená verejnosti.

  Projekt podporili:

  O projekte napísali:

  TERAZ: Na oddychovej zóne v Banskej Bystrici sa podieľali aj nezamestnaní

  MY BYSTRICA: Na oddychovej zóne Záhradka Kamarátka sa podieľali aj nezamestnaní

  PRIEKOPNÍK: Oficiálne otvorená „Záhradka Kamarátka“ poslúži na oddych a spríjemní voľný čas

  BB ONLINE: V areáli bývalej ZŠ Magurská otvoria oddychovo – rekreačnú zónu Záhradka Kamarátka/

  Galéria