Skip to content Skip to footer

Sociálny podnik vám pomôže:

Icon
zorientovať sa a správne vyhodnotiť Vašu aktuálnu situáciu s cieľom hľadať najlepšie riešenia na odstránenie Vášho aktuálneho problému,
Icon
zorientovať sa a správne vyhodnotiť Vašu aktuálnu situáciu s cieľom hľadať najlepšie riešenia na odstránenie Vášho aktuálneho problému,
Icon
vytvoriť vhodné podmienky na získanie a osvojenie pracovných návykov a rozvíjanie ich osobnostných predpokladov, a to prostredníctvom dočasného zamestnania v sociálnom podniku resp. u iného vhodného zamestnávateľa a

Komu pomáhame?

Podnik medzitrhu práce vytvára vhodné podmienky pre znevýhodnených a zraniteľných. Pre tých, ktorí majú viacnásobné znevýhodnenie, a preto sa zaraďujú medzi najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením a chudobou. Ide o osoby, ktoré sú nezamestnané, nemajú žiadne pracovné skúsenosti, majú zdravotné obmedzenia alebo ich vzdelanie je len základné, nachádzajú v nepriaznivých životných situáciách napr. boli prepustení z výkonu trestu a nemajú sa kam vrátiť, nemajú svoje vlastné bývanie, a preto buď žijú v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, alebo pôjde o marginalizované rómske osoby, ktoré žijú v nelegálnych stavbách, ktoré skôr pripomínajú provizórne chatky alebo unimobunky.