Skip to content Skip to footer

Poslanie, ciele a viac ako desaťročné výsledky z činnosti podniku sú prezentované ako jeden z príkladov dobrej praxe pre ďalšie samosprávy, nakoľko Mesto Banská Bystrica sa v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica rozhodlo aktívne zapájať a riešiť otázky nezamestnanosti na miestnej úrovni a vytvorilo silné a fungujúce lokálne partnerstvo, ktoré zastupuje samosprávu, štátu správu a neziskový sektor. 

Medzi úspechy sociálneho podniku patria rôzne úspešne implementované projekty zamerané napr. na prepájanie služieb zamestnanosti s poskytovaním sociálnych služieb na miestnej úrovni, podporu zamestnateľnosti a zvýšenia účasti mladých ľudí na trhu práce prostredníctvom inovatívnej formy podpory mladých ľudí s cieľom ich vzdelávania, hľadania zamestnania, stáže, praxe, individuálneho a kariérového poradenstva, aktivity uľahčujúce integrovanie mladých Rómov s cieľom posilniť postavenie mladých Rómov prostredníctvom vzdelávacích a informačných aktivít a docieliť elimináciu dôsledkov nezamestnanosti, akými sú strata pracovných návykov a osobnostné zmeny.

Významným míľnikom je, že sociálny podnik svojou odborne a kvalitne odvedenou prácou, presvedčil i ďalšie spoločnosti k spolupráci a uchádza sa o ďalšie a ďalšie zákazky.