Skip to content Skip to footer

Ing. Renáta Hláčiková

Vedúca oddelenia ÚMKaIS mesta Banská Bystrica

“Mesto Banská Bystrica spolupracuje s Podnikom medzitrhu práce, n.o., r.s.p. už od roku 2015. V roku 2016 sme našu spoluprácu prehĺbili uzatvorením zmluvy o spolupráci s oddelením údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí, v zmysle ktorej podnik vykonáva spoločensky prospešné práce so zameraním na údržbu cestných a mostových zariadení, čistenie verejných priestranstiev vrátane údržby miestnych ciest a odvodňovacích žľabov, drobnú stavebnú údržbu spevnených plôch, ručné výkopové a zemné práce a prevádzkuje verejné toalety. Vďaka týmto aktivitám sa Mestu Banská Bystrica darí odstraňovať aj dlhodobo zanedbávané problémy v oblasti komunálnych služieb, resp. okamžite riešiť novovzniknuté kritické situácie.
Pri realizácii objednaných prác podnik postupuje samostatne, zodpovedne a s veľkým dôrazom na ochranu životného prostredia. Práce sú vykonávané riadne, včas a v súlade s objednávkou a pokynmi objednávateľa. Aj preto vzájomnú spoluprácu neustále rozširujeme novými aktivitami.”

Mgr. Peter Vrbický

Hlavný odborný zamestnanec správy a prevádzky ciest

“S Podnikom medzitrhu práce sme prvýkrát začali spolupracovať v roku 2016, kedy nám pomohli realizovať ekologickú revitalizáciu drevín a cestnej zelene na ceste I/66 v Banskej Bystrici. Spomínanú zákazku zamestnanci podniku realizovali aj v roku 2021, kedy sa spolupráca rozšírila o údržbu trávnatých plôch priľahlého cestného pozemku cesty I/66 v intraviláne mesta Banská Bystrica a o pilčícke a pomocné práce pri vegetačnej úprave ciest I. triedy v Banskej Bystrici. Uvedené práce pokračovali aj v roku 2022. 

Podnik práce realizoval v zmysle požiadaviek špecifikovaných v objednávkach, odborne, bez vád a nedorobkov. Vyzdvihujeme operatívny prístup pri plnení zadaných úloh a dodržiavanie dohodnutý harmonogram prác a určené termíny.”

Marian Materný

Úsekový technik SVP, š.p.

”Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Povodie Hrona Banská Bystrica ďakuje všetkým zamestnancom Podniku medzitrhu práce, n.o., r.s.p., ktorí sa podieľali na vykonaní prác súvisiacich s kosbou porastov na toku Hrona v k.ú. Banská Bystrica a časť Majer a kosbou trávnych porastov a ich následné odstránenie na tokoch obhospodarovaných PS Banská Bystrica. Kosby v celom zverenom úseku boli vykonané vysoko profesionálne podľa našich požiadaviek. Vyzdvihujeme veľkú ústretovosť a spôsob komunikácie. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj v ďalších rokoch.”

Ing. Jaromír Wolt

Predseda ŽNO Banská Bystrica

“Podnik medzitrhu práce pre našu Židovskú náboženskú obec v Banskej Bystrici vykonal vo veľmi dobrej kvalite nasledujúce práce: odstránenie kalamity po veternej smršti na židovskom cintoríne v B. Bystrici, búracie práce v objekte ako príprava na sanáciu vlhkosti, odvodnenie parkoviska na J. Kráľa 6 a pravidelné kosenie židovského cintorína v Krupine a v B. Bystrici. Prácu spoločnosti doporučujeme.”