Skip to content Skip to footer

Podnik medzitrhu práce vznikol založením jediného zakladateľa Mesta Banská Bystrica v roku 2012. Od začiatku podnik aktívne spolupracoval s miestnym úradom práce pri riešení  nezamestnanosti na území Mesta Banská Bystrica. 

Primárnym cieľom podniku je poskytovať spoločensky prospešné služby vo verejnom záujme najmä na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, a to prostredníctvom dočasne podporovaného zamestnávania najmä ľudí zo znevýhodnených a zraniteľných skupín na území Mesta Banská Bystrica. Zároveň podporuje ich zamestnateľnosť cez získanie, resp. obnovenie pracovných návykov a zručností, zvyšuje ich príjmy, čím skvalitňuje životnú úroveň a zlepšuje platobnú schopnosť a súčasne napomáha k ich umiestneniu na otvorený trh práce. Zároveň podnik organizuje vzdelávacie aktivity na získavanie teoretických vedomostí a praktických zručností a na využívanie technológií a techniky v oblasti práce, ktorú vykonávajú. 

Kópia súboru 20221110_093836

V spolupráci s Mestom Banská Bystrica a ďalšími partnermi participuje na prepájaní služieb zamestnanosti s poskytovaním sociálnych služieb. Zabezpečuje odstraňovanie bariér, ktoré sú prekážkou zamestnateľnosti. 

Cielenou individuálnou a skupinovou sociálnou prácou pomáha riešiť patologické javy v oblasti sebadisciplíny, zhoršenej sociálnej interakcii a adaptácii na tímovú prácu a ďalších negatívnych javov u zamestnancov podniku, posilňuje ich odolnosť voči dlhovej pasci a veľmi častým exekúciám, preventívne pôsobí proti „fenoménu“ neplatičstva najmä voči verejnej správe.

Podnik od svojho vzniku aplikuje nový nástroj medzitrh práce, pod ktorým si môžeme predstaviť aj ako medzistupeň riadneho trhu práce. Jeho úlohou je pripraviť znevýhodnené osoby na riadne zamestnanie, a to tak, že im poskytne možnosť získať neexistujúce, resp. stratené pracovné skúsenosti a/alebo návyky a uľahčí im vstup na trh práce, pričom je už na ľuďoch samotných, či a ako túto šancu využijú.

Slogan nášho podniku je „Šanca pre všetkých“.

Aplikovaním uvedeného systémového nástroja na riešenie dlhodobej nezamestnanosti na území Mesta Banská Bystrica podnik napomáha riešiť dva problémy: na jednej strane zabezpečuje spoločensko prospešné služby najmä v oblasti komunálnych služieb, tzn. zabezpečuje starostlivosť o verejné priestranstvá a zároveň vytvára príležitosť na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných ľudí, čím napomáha odstraňovať bariéry nedobrovoľnej nezamestnanosti.