Skip to content Skip to footer

Podnik poskytuje najmä tieto služby:

Icon
vytvára vhodné podmienky na získavanie a obnovu stratených pracovných návykov a zručností pod odborným dohľadom vo vytvorenom Centre praktického výcviku
Icon
inovatívnou formou poskytuje podporu zraniteľným a znevýhodneným s cieľom ich vzdelávať, poskytovať zapracovanie a sociálne a kariérne poradenstvo,
Icon
zamestnávaním podnik zvyšuje ich príjmy a skvalitňuje životnú úroveň a zlepšuje platobnú schopnosť a súčasne napomáha k ich umiestneniu na otvorený trh práce,
Icon
zabezpečuje odstraňovanie bariér, ktoré sú prekážkou zamestnateľnosti.
Kópia súboru IMG_2257

Sociálne poradenstvo

Už pri prvom stretnutí Vám poskytneme základné sociálne poradenstvo, ktorého cieľom bude Vás motivovať k aktivite a riešeniu svojej situácie vlastným pričinením. Zároveň Vás sociálny poradca bude podporovať, informovať a vytvárať podmienky pre zmenu s cieľom riešiť konkrétny problém.

Kariérne poradenstvo

Kariérny poradca Vám môže poskytnúť kariérne poradenstvo individuálnou formou alebo skupinovou. Cieľom individuálneho kariérneho poradenstva je napomáhať klientom poznať seba samého a jeho okolie, pozíciu v spoločnosti, klientovu minulosť a podporuje jeho ďalší pozitívny vývin pri voľbe povolania, kariérne plánovanie a rozhodovanie. Je zamerané na podporu rozvoja osobnosti a prehĺbenie a rozšírenie kompetencií klienta vzhľadom na ďalšie uplatnenie v jeho živote a v spoločnosti. Skupinové kariérne poradenstvo sa realizuje prostredníctvom zážitkových workshopov šitých na mieru danej skupiny ľudí. Ich cieľom je zamerať sa na prekonávanie bariér pracovného uplatnenia sa na trhu práce, je určený tým, ktorí si vyžadujú zvýšenú poradenskú starostlivosť v procese pracovného uplatnenia sa. Zlepšia si svoju situáciu na trhu práce , kde by naplno uplatnili svoje silné stránky, záujmy, potreby a zručnosti.

Vzdelávanie

Podnik organizuje vzdelávacie aktivity zamerané na získavanie teoretických vedomostí a praktických zručností a na využívanie technológií a techniky v oblasti práce, ktorú vykonávajú, tzn. prijatí zamestnanci absolvujú kurzy zamerané na obsluhu krovinorezov a vyžínačov, na obsluhu motorových píl alebo na zváranie. Z mäkkých zručností ide o kurzy zamerané na motiváciu a komunikáciu, na prípravu na trh práce a na finančnú gramotnosť.