Skip to content Skip to footer

Prioritou neziskovej  organizácie je riešiť nezamestnanosť na území mesta Banská Bystrica aj prostredníctvom vytvorenia vhodných podmienok na zamestnávanie znevýhodnených osôb žijúcich v meste, ktorým by podnik pomohol zlepšiť ich pracovné návyky a zručnosti, sociálnu gramotnosť a zvýši ich občianske uvedomenie a sebauvedomenie sa, ako aj ich osobnostnej úrovne. So zamestnávaním sa začalo od roku 2018, kedy sa začali využívať nástroje  Aktívnych opatrení na trhu práce (§§ 54 a 50j). 

Získaním štatútu integračného sociálneho podniku (od 1.1.2020) sa zamestnávanie nielen znevýhodnených, ale i zdravotne  znevýhodnených a zraniteľných osôb stalo hlavným cieľom podniku medzitrhu práce. Postupným získavaním nových zákaziek a rozširovaním portfólia svojich služieb (najmä v komunálnej oblasti), podnik vytváral i nové pracovné miesta (viď. tabuľka č. 1). Z nasledujúcej tabuľky vyplýva, že porovnaním významných rokov 2018 – 2020 a 2022 z hľadiska rozvoja sociálneho podniku, dochádzalo k viac než 50% mu nárastu počtu zamestnancov (porovnanie rokov 2018 a 2020 o 54,55%né navýšenie a porovnanie rokov 2020 a 2022 o 82,35% -né navýšenie počtu zamestnancov).

Prehľad počtu zamestnancov k 31.12.
201720182019202020212022
zdrav.
znevý- hodnení
02391211
ženy2668610
muži1569920
celkovo31112172530

Zdroj: Vlastné spracovanie