Skip to content Skip to footer

“Mesto Banská Bystrica spolupracuje s Podnikom medzitrhu práce, n.o., r.s.p. už od roku 2015. V roku 2016 sme našu spoluprácu prehĺbili uzatvorením zmluvy o spolupráci s oddelením údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí, v zmysle ktorej podnik vykonáva spoločensky prospešné práce so zameraním na údržbu cestných a mostových zariadení, čistenie verejných priestranstiev vrátane údržby miestnych ciest a odvodňovacích žľabov, drobnú stavebnú údržbu spevnených plôch, ručné výkopové a zemné práce a prevádzkuje verejné toalety. Vďaka týmto aktivitám sa Mestu Banská Bystrica darí odstraňovať aj dlhodobo zanedbávané problémy v oblasti komunálnych služieb, resp. okamžite riešiť novovzniknuté kritické situácie. 

Pri realizácii objednaných prác podnik postupuje samostatne, zodpovedne a s veľkým dôrazom na ochranu životného prostredia. Práce sú vykonávané riadne, včas a v súlade s objednávkou a pokynmi objednávateľa. Aj preto vzájomnú spoluprácu neustále rozširujeme novými aktivitami.”