Skip to content Skip to footer

”Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Povodie Hrona Banská Bystrica ďakuje všetkým zamestnancom Podniku medzitrhu práce, n.o., r.s.p., ktorí sa podieľali na vykonaní prác súvisiacich s kosbou porastov na toku Hrona v k.ú. Banská Bystrica a časť Majer a kosbou trávnych porastov a ich následné odstránenie na tokoch obhospodarovaných PS Banská Bystrica. Kosby v celom zverenom úseku boli vykonané vysoko profesionálne podľa našich požiadaviek. Vyzdvihujeme veľkú ústretovosť a spôsob komunikácie. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj v ďalších rokoch.”