Skip to content Skip to footer

Verejné obstarávanie

V zmysle § 117, ods. 2 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o. ako verejný obstarávateľ uverejňuje súhrnný prehľad zákaziek s nízkymi hodnotami.